Ansökan

Stiftelsen Clara Lachmanns fond är en skandinavisk stiftelse som har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag, vanligen i storleksordningen SEK 4.000 till maximalt 50.000, kan beviljas till följande ändamål:

 1. Exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna.
 2. Anordnande av kongresser, möten och symposier i något av de skandinaviska länderna.
 3. Deltagande i sådana kongresser, möten och symposier.
 4. Spridande av upplysning och förståelse för de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelsen av deras sammanhållning t. ex. genom publikationer och kulturell verksamhet. Endast i undantagsfall lämnas bidrag till publicering av vetenskapliga rapporter eller utgivande av doktorsavhandlingar, jubileums- och festskrifter.
 5. Övrigt som kan befrämja den skandinaviska samkänslan.

Stiftelsen arbetar dessutom efter följande riktlinjer:

 1. Evenemanget bör äga rum i ett av de skandinaviska länderna nämligen Sverige, Norge, Island, Danmark, innefattande Grönland och Färöarna. Finland anses enligt Clara Lachmanns stadgar inte som ett skandinaviskt land.
 2. I första hand skall skandinaviska deltagare ha nytta av det beviljade bidraget.
 3. Evenemanget skall pågå på ett eller flera av de skandinaviska språken: svenska, danska, norska, isländska eller färöiska. Språket evenemanget sker på skall anges på ansökningsblanketten. Evenemang på engelska godkänns inte.
 4. Evenemanget skall innefatta ett skandinaviskt tema inom till exempel språk, historia, litteratur, samhälle, konst eller fackmässigt och socialt utbyte till exempel för skolklasser inom grundutbildning, som skapar kontakt med motsvarande klasser i andra skandinaviska länder.
 5. Evenemanget skall ha en viss spridningseffekt – d.v.s. resultatet av den aktivitet som bidrag sökes för skall komma många till godo och göra verklig skillnad.
 6. Stiftelsen stödjer primärt projekt som inte kan erhålla bidrag någon annanstans, och endast i undantag projekt som kan hänföras till offentliga institutioner.
 7. Stiftelsen stödjer i övrigt företrädesvis projekt med en originell idé.
 8. Ansökan skall alltid klart ange beräknat antal deltagare från respektive skandinaviskt land.
 9. Den sökande skall ange om medel för angivet ändamål också sökes från annat håll.
 10. Sökanden anmodas uppge på vilket sätt ansökan främjar stiftelsens ändamål.
 11. Stiftelsen stödjer inte utbetalningar till löner/arvoden eller honorar inom den sökande organisationen.

Tidsgränser

 • Ansökningssystemet är öppet mellan 1 september och 31 mars. Beslut meddelas under  första delen av maj månad.
 • Tidsgränsen för användningen av ett sökt belopp är från den 15 maj ansökningsåret till den 1 juni året efter ansökningsåret.
 • Skriftlig redogörelse för användning av beviljat bidrag jämte verifikationer skall utan anmaning lämnas senast den 31 juli året efter ansökningsåret. Redogörelsen skall lämnas i form av pdf-fil (max 2 MB/fil) i det digitala ansökningssystem som användes vid ansökan. Skulle redovisning ej lämnas inom angiven tid är sökanden skyldig återbetala erhållet belopp jämte ränta. Stiftelsen står under statlig tillsyn.
 • För att komma i fråga för behandling skall stiftelsens ansökningsblankett inkommit senast den 31 mars. För sent inkomna ansökningar behandlas ej. Blanketten kan endast fyllas i elektroniskt.
 • Styrelsen för Stiftelsen Clara Lachmanns fond sammanträder endast en gång om året, vanligen i mitten eller i slutet av april månad. Besked om bidrag lämnas under första delen av maj månad.
 • Bidrag lämnas ej mellan de årliga sammanträdena.
 • Bidrag lämnas ej till arrangemang eller aktivitet, som påbörjats eller redan genomförts före den 15 maj ansökningsåret.

Att ansöka om bidrag från Clara Lachmanns fond

Här får du information om de olika stegen för att söka bidrag. Läs instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är tacksamma om du läser igenom dessa innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du ansöker i vårt digitala ansökningssystem. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 mars klockan 23:59. Ansökningssystemet är öppet mellan 1 september och 31 mars. Beslut meddelas under första delen av maj månad.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med reglerna i Dataskyddsförordningen. Se även stiftelsens Integritetspolicy.

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto i ansökningsportalen. Det är här du hittar dina påbörjade och inlämnade ansökningar samt rapporterar beviljade medel.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig med information om lösenord. Detta kan dröja några minuter. Har du inte fått mailet inom 15 minuter så kontrollera mappen med skräppost!

Ny ansökan

Välj ”Skapa ansökan” för att skapa en ny ansökan. Klicka sedan på ansökan för att fylla i den (”Redigera ansökan”). Du kan fylla i uppgifterna i valfri ordning. Alla uppgifter du matar in sparas automatiskt i systemet när du navigerar i portalen. Du kan när som helst logga ut i systemet och fortsätta med ansökan vid annat tillfälle.

När du är färdig med din ansökan så väljer du ”Skicka in”, då kontrollerar systemet att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda och att inga texter är längre än vad som är tillåtet. Du kan, för att ändra eller komplettera, välja att återta en inskickad ansökan genom att välja ”Återta”. Ansökan måste då skickas in på nytt innan utlysningen stänger.

Till Ansökan